Browse

Unknown
1891-04-21

Unknown
1895-11-29

Unknown
1895-04-09

Unknown
1895-05-24

Unknown
1904-05-27

Unknown
1895-10-15

Unknown
1895-04-23

Unknown
1895-09-11

Unknown
1895-08-14

Unknown
1895-12-25

B. A. B.
1896-09-06

Unknown
1906-08-04

Unknown
1897-02-08

Smith, George Barnett
1893

Unknown
1915-12-23

Unknown
1891-11-05

Pierce, H. Winthrop (1850-1935)
1894

Unknown
1910-12-27

Unknown
1923-03-10

Unknown
1881-02-18

Unknown
1881-02-18

Pierce, H. Winthrop (1850-1935)
1894

Leighton, Frederic (1830-1896)
1863, 1880

George Eliot
1856-04-19

Pegram, Frederick (1870-1937)
1908

Unknown
1896-01-03

Trollope, Thomas Adolphus
1887

Trollope, Thomas Adolphus
1887

Unknown
1910-12-16

Pegram, Frederick (1870-1937)
1908

Unknwon
1885-11-24

Leighton, Frederic (1830-1896)
1863, 1880

Kebbel, T. E.
1881-02 (Feb)

Unknown
1900-01-27

George Eliot
1847-02-26

Unknown
1868-06-19

Leighton, Frederic (1830-1896)
1863, 1880

Leighton, Frederic (1830-1896)
1863, 1880

Unknown
1891-02-25

Taylor, W. L. (1854-1926)
1894

George Eliot
1866

Unknown
1891-12-08

Unknown
1881-11-17

Walford, L.B.
1892